Δικαιολογητικά Αίτησης

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων και μέχρι τις 22/11/2019 και ώρα 14:00, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν φάκελο με τα δικαιολογητικά τους, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση - βαθμολόγηση και κατάταξή τους, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α. με e-mail, στο contact@regionalpress.gr (αρχεία pdf)
Β. με ταχυδρομείο, στο Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.), Σισίνη 31, ΤΚ 11528, Αθήνα
Γ. με κατάθεση αυτοπροσώπως, στο Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.), Σισίνη 31, ΤΚ 11528, Αθήνα

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αίτησή τους, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:

 • 1 Η Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από το https://024.regionalpress.gr)
 • 2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • 3 Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών, το οποίο δήλωσαν στην Αίτησή τους
 • 4 Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφονται: ο Α.Φ.Μ., ο ΑΜΚΑ και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
 • 5 Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 • 6 Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
  • Για τους εργαζόμενους: ένα από τα παρακάτω
   • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα (Υπεύθυνση Δήλωση 2.6α).
   • Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα (Υπεύθυνη Δήλωση 2.6.β)
  • Για τους εποχικά εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται :
   • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη
   • είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
   • ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
   • ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)
 • 7 Αποδεικτικά ετών επαγγελματικής εμπειρίας:
  • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. Εφόσον έχει προσκομιστεί ως Αποδεικτικό Εργασιακής κατάστασης (σημείο 2.6) δεν απαιτείται 2η φορά.
 • 8 Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΗΠΕ) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων (Υπεύθυνη Δήλωση 2.8).

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά της αίτησης συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν αριθμημένα (1-8) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται με την ένδειξη:

Προς: Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.)
Διεύθυνση: Σισίνη 31
11528, Αθήνα

Δικαιολογητικά για την Πράξη
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»


Ονοματεπώνυμο: ………..
Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ): 024-SHPE-1-####-###
Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση): ………..