Δικαιολογητικά Αίτησης

 1. Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων και μέχρι τις 10/07/2020 και ώρα 15:00, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό φάκελο (αρχεία .pdf) με τα δικαιολογητικά τους sepe@otenet.gr, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση - βαθμολόγηση και κατάταξή τους. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως και η μη εμπρόθεσμη παραλαβή των δικαιολογητικών, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

 2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:

2.1. Η Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από το https://024.regionalpress.gr)

2.2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2.3. Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών, το οποίο δήλωσαν στην Αίτησή τους. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό, απαιτείται αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή ισοτιμία από Β/θμια Εκπαίδευση.

2.4. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων, όπου αναγράφεται ο:
        2.4.1. Α.Φ.Μ.
        2.4.2. Α.Μ.Κ.Α.
        2.4.3. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (Α.Μ. ΙΚΑ)

2.5. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα

2.6. Αποδεικτικά Εργασιακής Κατάστασης:

 • Για τους Εργαζόμενους: ένα (1) από τα παρακάτω:
  • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα (Υπεύθυνση Δήλωση 2.6α).
  • Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα (Υπεύθυνη Δήλωση 2.6.β)
 • Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται :
  • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη
  • είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
  • ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
  • ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

2.7. Αποδεικτικά ετών επαγγελματικής εμπειρίας:

 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. Εφόσον έχει προσκομιστεί ως Αποδεικτικό Εργασιακής κατάστασης (σημείο 2.6) δεν απαιτείται 2η φορά.

2.8. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΗΠΕ) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι Γνήσια Αντίγραφα των πρωτοτύπων (Υπεύθυνη Δήλωση 2.8).

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά της αίτησης συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν αριθμημένα (2.1. - 2.8.) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.