Περίληψη

Ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων», με κωδικό ΟΠΣ 5002964. Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ελλάδα.

Η υλοποίηση της Πράξης καλύπτει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας. Η συμπληρωματική πρόσκληση αφορά ωφελούμενους μόνο από 7 Περιφέρειες της Ελλάδας, σύμφωνα με τον πίνακα στο σημείο 5 «Κατανομή των Ωφελουμένων» του παρόντος και για όσες θέσεις κατάρτισης δεν καλύφθηκαν από την Ά Πρόσκληση (3/2019).

Η Πράξη αφορά υπηρεσίες που παρέχονται σε 47 ωφελουμένους - εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας και συγκεκριμένα:

1. Κατάρτιση για τη συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους, καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης. Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).

2. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Μητρώο Ωφελουμένων

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής μέσω της ειδικά διαμορφωμένης για το πρόγραμμα ηλεκτρονικής Αίτησης στην ιστοσελίδα του Έργου https://024.regionalpress.gr/

Κάθε εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται σε επόμενο σημείο, εγγράφεται στο «Μητρώο Ωφελουμένων».

Κατάρτιση

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης και η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης αποτυπώνεται παρακάτω:

Α/Α  ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 1  Ειδικός Δημοσιογραφίας Δεδομένων 120
 2  Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας 120
 3  Μάνατζερ ενημερωτικών – πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ιστοσελίδων με εξειδίκευση «Ειδικός Social Media Marketing» 120
 4  Μάνατζερ ενημερωτικών – πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ιστοσελίδων με εξειδίκευση «Ειδικός χρηματοοικονομικής διαχείρισης» 120
 5  Μάνατζερ ενημερωτικών – πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ιστοσελίδων με εξειδίκευση «Ειδικός διαχείρισης ιστοσελίδας» 120

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) από τα παραπάνω αντικείμενα Κατάρτισης, σε μία Περιφέρεια. Ενδεικτικά, οι σημαντικότεροι Όροι Υλοποίησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης περιγράφονται παρακάτω:

 • Σύνολο ωρών Κατάρτισης: 120 ώρες.
 • Ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης: 120 ώρες.
 • Εκπαιδευτική Μέθοδος: Τηλεκατάρτιση (Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση)
 • Η ημερήσια διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες και διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/ εργαζόμενων.
 • Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.
 • Δεν επιτρέπεται παρακολούθηση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
 • Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το Πρόγραμμα Κατάρτισης καθώς και να συμμετάσχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων.
 • Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζόμενων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του Προγράμματος Κατάρτισης. Ειδικά, για τα Προγράμματα Κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι, οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Προγράμματος Κατάρτισης έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Υπεύθυνος του Αναδόχου θα μεσολαβήσει και θα βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του Προγράμματος Κατάρτισης. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή και Εκπαιδευτικό Επίδομα και δεν τους χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης.
 • Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν συμμετάσχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του Εκπαιδευτικού Επιδόματος.
 • Ο ωφελούμενος, κατά την έναρξη της συμμετοχής του στην Πράξη, υποχρεούται να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997.

Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος

Τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη Θεωρητική Κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ όσον απαιτηθεί).

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00€ / ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 120 Ώρες Κατάρτισης Χ 5,00€ = 600,00€

Σημείωση: Οι απουσίες έως του ποσοστού 10% των ωρών κατάρτισης θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 2. Να είναι Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 3. Να είναι ηλικίας 18-64 ετών.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εργαζόμενοι

 • σε επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Τομέα, Κοινωφελείς επιχειρήσεις, Ιδρύματα, κλπ).
 • σε επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ.