Οδηγίες Σύνδεσης
Οδηγίες Παρακολούθησης Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης
Οδηγίες Συμμετοχής στη Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Εισόδου

Ανακοινώσεις

 23 Jul 2020 Ανακοίνωση περί συγκρότησης οριστικού πίνακα επιτυχόντων στο πλαίσιο της της Πράξης 5002964
 17 Jul 2020 Ανακοίνωση περί συγκρότησης προσωρινού πίνακα επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πράξης 5002964
 15 Jul 2020 Ανακοίνωση περί συγκρότησης προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων της Πράξης 5002964
 30 Jun 2020 Β' Κύκλος Αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη 5002964
 03 Feb 2020 Ανακοίνωση περι συγκρότησης οριστικού Πίνακα επιτυχόντων της Πράξης 5002964.
 13 Jan 2020 Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης 5002964.
 07 Jan 2020 Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων της Πράξης 5002964.
 21 Nov 2019 Παράταση παραλαβής των δικαιολογητικών της πράξης
 20 Sep 2019 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη